Skip to main content

Algemene voorwaarden


Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten (waaronder desgevallend elke opslag voor, tijdens en na het vervoer) aan en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de vervoerder (ALTREA LOGISTICS GROUP NV) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder. Door de aanvaarding van de offerte van de vervoeder, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de huidige algemene voorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeld. Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd of het order door de vervoerder in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantal goederen, gewicht, temperatuur, kaai en of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingszekering, enz.). Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit de zijn van de vervoerder teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd, waarbij rekening dient te worden gehouden met o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdsvensters op laad en losplaatsen, administratieve afhandelingen, vooraanmelding enz. De vervoerder houdt zich het recht voor op een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald.

Lading - Lossing - Gewicht - Stuwing

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de opdrachtgever (of verlader), resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de opdrachtgever of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de opdrachtgever of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en de schade hierdoor ontstaan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen. De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. Indien er moet geladen of gelost worden op de openbare weg, zorgt de opdrachtgever, verlader of geadresseerde voor de nodige toelatingen. De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing. De vervoerder exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die is voorzien in het CMR-verdrag en eventuele andere dwingende regelgeving. Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen dan de te vervoeren goederen, schade ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijk voor schade te wijten aan diens (of van haar aangestelden) zware fout, eigen opzet of nalatigheid. De vervoerder draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan bij het laden en lossen van de goederen (ook niet door het ontdooien). Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten. De opdrachtgever staat – in zijn respectievelijke hoedanigheid van verzender, verpakker, dan wel verlader in voor de bezorging van alle nodige documenten betreffende de correcte beschrijving van de goederen, de totale massa van de totale lading en het verlenen van de vereiste informatie zoals omschreven in artikel 45bis Wegcode en, in zoverre toepasselijk, het ADR-verdrag. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals beschreven in deel I, Hoofdstuk 1.4. ADR-verdrag, met uitzondering van deze onder punt 1.4.2.2, ook in de mate dat de opdrachtgever hiervoor een beroep zou doen op derden of aangestelden. De opdrachtgever staat in zijn respectievelijke hoedanigheid als verlader, verpakker of verzender ook in voor het mogelijk maken van een correcte zekering alsook, indien vereist, het voorzien van een alternatieve zekeringsmethode conform artikel 45bis Wegcode en de correcte verdeling van de lading over de laadvloer, waarbij de MTM en de aslasten van het voertuig worden gerespecteerd. De opdrachtgever zal Altrea Logistics Group NV vergoeden voor alle schade geleden ten gevolge van het niet naleven van de verplichtingen zoals beschreven in deel I hoofdstuk 1.4. ADR-verdrag, met uitzondering van deze onder punt 1.4.2.2., de schade die voortvloeit uit overlading en overlading van de aslasten of om het even welke nalatigheid met betrekking tot het voorzien van informatie of het aanleveren van documenten aan Altrea Logistics Group NV. In het geval Altrea Logistics Group NV gehouden wordt tot betaling van een strafrechtelijke boete ten gevolge van een inbreuk op de ADR-regelgeving, overlading of overlading van de aslasten, dan wel enige veroordeling dewelke het gevolg is van een gebrekkig handelen van de opdrachtgever of diens aangestelden, is Altrea Logistics Group NV gerechtigd het bedrag van deze strafrechtelijke boete te verhalen bij de opdrachtgever.

Vrachtgelden, vervoerskosten en betalingsvoorwaarden

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling. Behoudens in geval van eigen opzet of bij een zware fout van Altrea Logistics Group NV of zijn aangestelde(n) is, Altrea Logistics Group NV niet aansprakelijk voor schade aan andere dan de vervoerde goederen. Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen. De toepassing van wettelijke schuldvergelijking wordt expliciet uitgesloten. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op de vermelde vervaldatum en zonder korting. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 200 EUR en een maximum van € 4000,- alsook interest vanaf de vervaldatum a rato van de wettelijke interest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Eventueel protest nopens de facturen van de vervoerder dienen schriftelijk en binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren en dienen per aangetekend schrijven te worden verstuurd aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vervoerder. Indien de klacht niet tijdig werd aangetekend, wordt de opdracht onherroepelijk aanzien als aanvaard en goed uitgevoerd.

Wachturen

Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen. Er wordt één uur wachttijd in aanmerking genomen (tenzij anders overeengekomen). Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende wachtvergoeding van € 65,00 gerekend excl. btw. (tenzij anders overeengekomen). Wachturen worden altijd berekend per begonnen half uur (tenzij anders overeengekomen). Indien er in specifieke individuele gevallen van bovenstaande wordt afgeweken, zal dit in geen enkel geval enige rechten verschaffen voor de toekomst. In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten. Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag.

Ontbinding – annulering

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan de vervoerder een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 25% van de vrachtgelden. Indien de ontbinding na 12 uur de dag voor de rit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de vrachtgelden en bij annulering op de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de vrachtgelden. Dit alles tenzij anders overeengekomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR verdrag internationale rechtsmacht hebben.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven

Altrea logistics

Uw logistieke
partner


Bent u op zoek naar een betrouwbare logistieke partner voor een langdurige samenwerking met uw bedrijf? Altrea Logistics heeft alle expertise in huis om uw vracht snel, veilig en correct op bestemming te krijgen.
 • Tankcontainertransport
 • Depaire transport
 • Internationaal Transport
 • Intermodaal Transport
 • Intermodaal Transport
 • "We krijgen heel waardevolle feedback over hoe een lossing moet verlopen en hoe het beter kan. Hierdoor verbreden we niet alleen onze eigen kennis, maar komen we ook veel zekerder over naar de klant. Zo weet die dat hij steeds op ons kan rekenen en dat we goed weten waar we mee bezig zijn.”

  Inge Aerts,
  sales manager base chemicals Benelux Azelis
 • "We kozen ervoor om te werken met Alders als logistieke partner. De snelle en correcte transporten zullen ons helpen de veerkracht van onze toeleveringsketen te vergroten en snellere en slimmere beslissingen mogelijk te maken waardoor onze producten sneller in de handen van onze klanten komen.”

  Andrew W. Jenkins,
  General Manager Promat
 • “De unieke combinatie van commerciële flair en operationele uitmuntendheid vertaalt zich concreet in de gezamenlijke ontwikkeling van een tankwagen die precies aan onze specifieke behoeften voldoet en geschikt is voor het transport van chemische producten. Ook wordt er aandachtig naar ons geluisterd.”

  Christophe de Cannière,
  algemeen directeur Caldic
 • “Wij geloven in de kracht van gemotiveerde medewerkers, korte beslissingslijnen en een sterk netwerk"
  Roel Smets,
  Hoofdaandeelhouder en Algemeen Directeur Altrea Logistics
 • “Als specialty distributeur moeten wij onze verpakte zendingen vaak binnen de 24 uur bij onze klant krijgen in de Benelux. Voor afwijkende zendingen is het erg belangrijk om een logistieke partner te vinden die met ons meedenkt. Die vonden we in Trafuco.”

  Wim De Coster,
  algemeen directeur IMCD BENELUX NV
 • “Trafuco denkt mee vooruit, ook over nieuwe leveranciers en nieuwe producten. Ze komen altijd met een oplossing.”

  Sander Minderhout,
  sales manager IMCD BENELUX NV

Uw vracht, onze
verantwoordelijkheid

Onze missie is om uw logistieke vragen snel en correct op te lossen. Ons doel is om daarbij een positieve balans, lichte groei en almaar efficiëntere logistieke oplossingen te verwezenlijken. Kortom, we dragen zowel onze klanten als onze verworven expertise hoog in het vaandel. Onze chauffeurs zijn trots op hun vak en houden de standaard hoog. Van laadplaats tot loskade.

Efficiëntie verhogen,
kosten verlagen?


Maak vrijblijvend kennis met Altrea Logistics en ontdek onze meerwaarde voor uw logistiek.